Ogólne warunki współpracy z EL ROMANO


1. Wszelkie warunki zlecenia są oparte na konwencji CMR, Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Polityce EL ROMANO MEGA SOLUTIONS.

2. Zlecenie zostanie wykonane zgodnie z polityką firmy EL ROMANO, której całą treść można sprawdzić na stronie internetowej https://www.elromano.pl/politics

3. Zleceniodawca wyraża zgodę na elektroniczną wysyłkę dokumentów przewozowych wraz z fakturą sprzedażową w celu zapłaty za wykonaną usługę.

4. Termin płatności wynosi 21 dni od momentu odebrania dokumentów przewozowych wraz z fakturą sprzedażową wysłanych na adres e-mail zleceniodawcy.

5. Prosimy o zgłoszenie potrzeby dostarczenia oryginałów dokumentów z powyższego zlecenia, zostaną one wysłane operatorem pocztowym w ciągu 21 dni roboczych.

6. Anulowanie zlecenia ze strony zleceniodawcy bez winy EL ROMANO skutkuje karą umowną w wysokości 50% ustalonego frachtu z powyższego zlecenia, minimum 300 euro.

7. W przypadku większej ilości sztuk przesyłek, tonażu lub innych niezgodności związanych z ładunkiem EL ROMANO oznajmia, że ma prawo do odmowy przyjęcia lub wykonania zlecenia ze skutkiem opisanym w punkcie 6,8. W wyniku okazania dobrej woli EL ROMANO może wykonać usługę na nowo zaoferowanej stawce frachtowej, która zostanie proporcjonalnie zwiększona w stosunku do dodatkowo zajętych metrów ładunkowych, zwiększonemu tonażowi oraz innych wszelkich wytycznych

8. Wolne od opłat 2 godziny. Każda kolejna godzina oczekiwania obciąży zleceniodawcę karą umowną w wysokości 100 euro w relacjach międzynarodowych oraz 200 pln w relacjach krajowych. W przypadku postoju dłuższym aniżeli 12 godzin firma EL ROMANO ma prawo do nałożenia kary umownej na zleceniodawcę kwotą wynikłą za postój oraz oznajmia, iż po tym czasie zlecenie może być anulowane. Koszty anulacji będą kwalifikowane jak w przypadku punktu 6 powiększone o czas postoju.

9. Jeżeli zleceniodawca nie wspomniał, a będzie potrzeba użycia: windy, paleciaka, otwarcia dachu, pomocy kierowcy, ADR, ODPAD, zostanie nałożona kara umowna 300 euro

10. W przypadku uszkodzenia częściowego lub całkowitego jednostki transportowej na miejscu załadunku lub rozładunku EL ROMANO informuję, że na dany podmiot zostanie nałożona kara umowna w wysokości równowartości powstałej szkody oraz otrzyma rekompensatę za przestój jednostki transportowej 500 euro za każdy dzień roboczy.

11. Zleceniodawca wyraża zgodę na przewarzanie informacji zgodnych z zasadami polityki EL ROMANO, także RODO w celu szybkiego i bezpośredniego kontaktu z wszelkimi zaangażowanymi podmiotami i tym samym nie akceptuje roszczeń z tytułu kontaktu z klientem, czy innymi podmiotami pośrednio i bezpośrednio związanymi ze zleceniem.

12. Zleceniodawca wyraża zgodę na brak konieczności postoju na płatnych parkingach strzeżonych, monitorowanych, ogrodzonych, stale oświetlonych i tym samym przejmuję na siebie wszelkie roszczenia związane z ewentualną utratą, szkodami, kradzieżą czy zniszczeniem transportowanego mienia, danej jednostki transportowej.

13. Firma EL ROMANO informuję, iż nie akceptuje jakichkolwiek roszczeń, obciążeń, także związanych z obrotem paletowym podczas wykonywania zlecenia.

14. Mimo szczerych chęci w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości obsługi w przypadku zdarzeń losowych lub innych niezależnych od EL ROMANO uprzejmie informujemy, iż zlecenie może być opóźnione lub całkowicie odwołane. Głównymi przesłankami są zdrowie i bezpieczeństwo zaangażowanych uczestników.

15. Zleceniodawca wyraża zgodę do zlecenia powyższego transportu innym podmiotom i tym samym potwierdza, że posiada odpowiednie zezwolenia do tego typu działań.

16. W przypadku ewentualnych spraw spornych podlegać one będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby firmy EL ROMANO MEGA SOLUTIONS.

17. Wszelkie dokumenty, listy przewozowe, faktury, odpowiedzi itp. prosimy przesyłać na adres PL 63-000 Środa Wlkp. ul. Polna 1/12 EL ROMANO MEGA SOLUTIONS.

18. Kary mogą przewyższyć kary umowne, także stawkę frachtową. Informujemy, iż w przypadku windykacji należności Zleceniodawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami.

19. Warunki są integralną częścią zlecenia. Nabierają mocy w ciągu 15 minut od ich otrzymania. Dokument wygenerowany automatycznie, nie wymaga podpisu zleceniodawcy.